نوع بازی یک نفره بازی با ورق

انتقال کارت به مرکز و ذخیره آنها را در یک نظم مناسب.

  گروه شاهد بود.  

       
  • : بازی با ماوس است.

نوع-بازی-یک-نفره-بازی-با-ورق
73% عاشق این بازی
همه بازی ها